Ikosen Sukuseura ry:n säännöt

Hyväksytty yhdistysrekisteriin 27.4.2023

1§ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Ikosen Sukuseura ry ja kotipaikka Juvan kunta sekä toimialueena koko maa.

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 §Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Sukuseuran tarkoituksena on:

 • selvittää suvun vaiheita ja historiaa,
 • vaalia suvun perinteitä ja
 • edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan

 • järjestämällä yhteisiä ja sukuhaarojen kokouksia, sukupäiviä, retkeilyä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
 • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä
 • saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
 • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusta edistävää julkaisutoimintaa, sekä
 • pitämällä jatkuvasti yllä sukutietorekisteriä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

 • voi asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja,
 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia rakennuksia, kiinteistöjä ja arvopapereita sekä irtainta omaisuutta.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

3§ Jäsenet

Sukuseuran jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka parisuhteen kautta on siihen liittynyt. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös näihin ryhmiin kuulumaton henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta sukuseuran hallitus.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä sukukokous voi kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsenellä on äänioikeus seuran kokouksessa, mutta vapaa jäsenmaksusta.

4§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

Jäsen voidaan erottaa seurasta:

 • jos hän jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittymällä sitoutui tai
 • jos hän on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai sen tarkoitusta
 • hän ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen erottamisesta päättää seuran hallitus. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukukokous. Jäsenmaksu kerätään vuosittain.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa vuotuisen jäsenmaksun kaksikymmenkertaisena.

6§ Yhdistyksen kokoukset

Sukuseuran sukukokous pidetään joka kolmas vuosi huhti-joulukuun kuluessa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajanlausunto kolmelta edelliseltä vuodelta,
 • päätetään tilinpäätöksien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
 • päätetään hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille sekä toiminnantarkastajalle maksettavista palkkioista,
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus kolmelle seuraavalle vuodelle,
 • valitaan 5 hallituksen varsinaista ja 2 varajäsentä,
 • valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen kauden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Yhtäläisesti äänioikeutettuja ovat myös jäsenmaksunsa aiemmin maksaneet ainaisjäsenet sekä jäsenmaksuista vapautetut kunniajäsenet.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt, vaaleissa arpa.

7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu sukukokoukseen on julkaistava viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta hallituksen päättämissä sanomalehdissä tai annettava tiedoksi kirjeellä tai sähköpostilla.

Ylimääräisen kokouksen kutsu on julkaistava em. tavoin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

8§ Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat sukukokouksessa valitut viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on sukukokouksien välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallitus ja sen asettamat toimikunnat mm. sukututkijaryhmä voivat pitää myös etäkokouksia tietoliikenne-yhteyksien avulla, jos kaikki toimielimen jäsenet siihen suostuvat.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

9§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä sukukokousten päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

 • edustaa sukuseuraa
 • johtaa sukuseuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista
 • kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • panna toimeen seuran kokousten päätökset ja
 • asettaa avukseen tarpeelliset toimikunnat.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies, varaesimies, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin erikseen.

11§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit, hallituksen vuosikertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään maaliskuun aikana.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.

Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan päätös kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin. Kummassakin kokouksessa purkamista tulee kannattaa vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai jollekin Savo-Karjalan maakunta-arkistolle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

13§ Muut määräykset

Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.