Ikosen sukuseuran yhtenä tavoitteena on tuottaa laadukasta ja lähdekriittisesti luotettavaa tietoa Ikosten eri sukuhaaroihin kuuluvista henkilöistä ja perheistä. Lähdekriittisyys tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että kaikki tiedot tarkistetaan alkuperuslähteistä, mikäli ne ovat säilyneet.

Seuran sukututkimusryhmän jäsenet laativat vapaaehtoistyönä pienimuotoisia sukuselvityksiä. Tutkimuspyyntö osoitetaan sukututkimusryhmän vetäjälle ja siitä on käytävä ilmi 1800-luvun puolella syntyneen lähtöhenkilön nimi, syntymäaika ja -paikka. Pyynnön tekijän on tarvittaessa hankittava em. henkilötiedot sukututkimusta varten pyydetyllä virkatodistuksella kirkkoherranvirastosta.

Ryhmän jäseniksi kaivataan lisää sukututkimuksesta kiinnostuneita sekä sellaisia henkilöitä, jotka ottaisivat vastuulleen oman sukuhaaransa tietojen päivittämisen ja korjaamisen. Ikosia syntyy, kuolee, avioituu ja eroaa koko ajan. Tiedot näistä eivät kuitenkaan itsestään päivity sukurekisteriin, vaan jonkun suvun jäsenen täytyy ne sinne toimittaa. Sukuhaarojen tietojen päivittäjien ja muiden sukututkijoiden työtä tuetaan tarvittaessa järjestämällä koulutusta ja tapaamisia sekä korvaamalla kustannuksia osittain tai kokonaan. Lisäksi sukuhaaroja palveleviin selvityksiin voidaan tarvittaessa järjestää apua kohtuullisen kokoiseksi rajatun aiheen selvittämiseksi, jolloin suoranaisia kuluja voidaan korvata hallitukselle osoitetun etukäteishakemuksen perusteella.

Jos haluat liittyä sukututkimusryhmään tai päivittämään sukuhaarasi tietoja, ota yhteys sukututkijaryhmän vetäjään tai sukuseuran hallitukseen (ks. yhteystiedot). Sukututkijaryhmän yksittäisten jäsenten yhteystiedot löytyvät täältä (pääsy vain jäsentunnuksilla).

Sukuseura kannustaa jäseniään myös omatoimiseen sukututkimustyöhön. Tässäkin toiminnassa on syytä noudattaa tietosuojalain vaatimuksia ja tietosuojavaltuutetun hyväksymiä käytännesääntöjä ja muita suosituksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tietosuojalain määräyksiin elossa olevien henkilöiden arkaluonteisten henkilötietojen keräämisestä ja tallentamisesta. Tällaisia arkaluonteisia tietoja ovat tiedot, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan

  • rotua tai etnistä alkuperää
  • henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista
  • rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta
  • henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja toimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia
  • henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka
  • henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia.

Sukututkija ei myöskään saa kerätä tietoja sellaisesta elossa olevasta henkilöstä, joka on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. Salassa pidettävien henkilötietojen salassapitoaika on 50 vuotta henkilön kuolemasta.